FORELDREVEILEDNING

Barn som får hjelp til å håndtere motgang, følelser og vanskelige opplevelser tidlig, blir bedre rustet til å tåle livets utfordringer senere. De får det bedre med seg selv og de rundt seg.

Som foreldre er dere de viktigste personene når det gjelder å støtte barnet i en trygg og god utvikling. Min grunnholdning er at foreldre vil sine barn vel. Likevel kan det oppstå situasjoner som er krevende, og man kan kjenne på følelser av usikkerhet, håpløshet og tilkortkommenhet i sin foreldrerolle.

Fokus i denne type samtaler vil være hvordan du/dere kan forstå barnet, dets væremåte og reaksjoner. Med bruk av eksempler fra hverdagen deres forsøker jeg å vise hvordan dere kan hjelpe barnet med å håndtere sine vanskelige følelser. Ved å anerkjenne og sette ord på det som erfares, kan barnet bli hjulpet til å få en mening og sammenheng i sine opplevelser. Barnet vil føle seg mer sett og mer betydningsfull.

Noen ganger påfører livet oss kriser. Det å rammes av sykdom, miste nære personer eller oppleve familiebrudd, er livsbelastninger som kan medføre krevende sorgprosesser. Da kan det være vanskelig å vite hvordan man skal snakke med barna. Jeg har lang erfaring med å samtale med barn om ulike problemstillinger og kan hjelpe dere til å finne måter å snakke sammen på som kan være til hjelp.